Arbetssätt

På Q-RA bedriver vi en personcentrerad vård och omsorg med målsättning att skapa förutsättningar för du ska kunna bo kvar så länge som möjligt i din hemmiljö. Målet är att din tillvaro ska kännas så meningsfull och trygg som möjligt.

Personcentrerad vård innebär att vården, omsorgen och bemötandet anpassas efter dig och dina förutsättningar. Insatserna tar sin utgångspunkt i din upplevelse av din verklighet, vanor och önskemål. Det handlar om att vi ska kunna läsa av dig som person och på så sätt kunna bemöta, hjälpa och stödja dig i det som är viktigast för stunden. Andliga, existentiella, sociala, kulturella, estetiskall och psykiska behov bör tillgodoses i lika hög grad som de fysiska. Du och dina anhöriga deltar aktivt i planering och genomförande av den egna vården och omsorgen. I den personcentrerade vården är fokus på relationen till dig. Ett gott bemötande och en god relation kan göra skillnad i hur dagen blir för både dig och personalen.

Känslan av ett gott bemötandet ska finnas bevarat och ge en positiv effekt.

För att förverkliga vårt grundläggande synsätt präglas vårt dagliga arbete av följande:

Respektfullt bemötande

  • att se varje person som unik
  • att ha ett gott uppträdande
  • att kunden/patienten känner sig delaktig
  • att respektera kundens/patientens självbestämmande 

Engagemang

  • ”Vi är här och Nu för Dig” 
  • att fråga kunden/patienten hur han/hon vill ha insatsen utförd 

Flexibilitet

  • att vara lyhörd för kundens/patientens behov
  • ändra i schemat efter behoven

Empati

  • att förstå och kunna hantera olika människor i olika sammanhang

Etiska regler

Våra medarbetare skall vara väl medvetna att de påverkar bilden av Q-RAs organisation genom hur de uppträder, deras språkbruk, förhållningssätt och attityd. Vi accepterar inte diskriminering av något slag och jobbar för jämställdhet i alla led.

Kontinuitet

Vi arbetar för att din vardag ska fungera så som du önskar. Ett sätt att åstadkomma detta är att vi strävar efter kontinuitet och ser till att de som kommer hem till dig är personer du känner väl och som känner till dina behov. Vår målsättning är att du ska kunna känna trygghet och vara nöjd med den service du får av oss.

Kontaktperson

Det är viktigt att du kan lita på och känner förtroende för oss som arbetar hos Q-RA. Därför vill vi att du skall känna dig trygg med de personer som ger dig stöd i din vardag. Utifrån dina behov skapar vi därför ett team för Dig som tillsammans utför de insatser du fått beviljade av din biståndshandläggare med största möjliga kvalité året runt.

Alla i hemtjänsten skall ge dig stöd i vardagen, men din kontaktperson har en särskild roll.

Med din kontaktperson kan du ta upp frågor som du inte vill prata med hela personalteamet om. Det är även kontaktpersonen du samtalar med gällande planerade sjukvårdsbesök, ledsagningstider, tvätt- och städ tider, inköp och apoteksärenden.

Samordnarna hos Q-RA är de personer som ser till att det dagliga arbetet fungerar på våra olika enheter. Samordnaren har de dagliga kontakterna med personalen, de planerar när insatserna skall utföras hos våra kunder, samt av vem. Du träffar samordnaren när du som ny kund gör din första planering hos oss. Planeringen dokumenteras i din Genomförandeplan.

Genomförandeplan

När du har beviljats hemtjänst gör vi tillsammans med dig och dina närstående en genomförandeplan. Vi tar gärna emot dina närståendes kunskap, kompetens och synpunkter för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. Syftet med planen är att du ska få en individuellt anpassad vård och omsorg och samtidigt bevara så hög grad av självständighet som möjligt. Din genomförandeplan revideras en gång per år eller vid behov.

Vi har välutvecklade rutiner för att dokumentera våra insatser hos dig. Det innebär bland annat att vi följer både Västerås stads- och de nationella riktlinjerna för dokumentation. Vi dokumenterar det vi gör hemma hos dig i vårt system Mobilklinik samt i en anteckningsbok i din bostad så att du och dina närstående kan följa det arbete vi har utfört.

 

Q-RA AB © 2016